תנאי שימוש

האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. אתר אינטרנט זה מכיל מידע אודות תרו תעשיה רוקחית בע"מ, חברות הבת שלה והחברות המסונפות לה (להלן ביחד "תרו"). הגישה והשימוש באתר האינטרנט הזה מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם והם כפופים לכל הוראות חוק ו/או דין. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים ההתניות וההודעות. השימוש בכל אתר תרו אחר כפוף גם לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות, אם ישנם, הכלולים בו (באתר המסונף). תרו רשאית לשנות תנאי השימוש המפורטים להלן מעת לעת, ולכן מומלץ לשוב ולעיין בתנאים בכל ביקור באתר. תרו אינה מאשרת ואינה אחראית לנכונות ולדיוק המידע הכלול באתר זה. תרו מפורשות מסירה מעצמה אחריות לעדכן את המידע האמור. כמו כן, תרו לא תישא באחריות או חבות כלשהן בקשר עם כל טעות, השמטה או חסר בתכני האתר. בחלקים מסוימים באתר כלול מידע אודות תרופות ומוצרים רוקחיים של תרו אשר אינם ניתנים להשגה בכל מדינה. התוויות, מינונים, הגבלות ומצגי-מוצר עלולים להיות שונים ממדינה למדינה. כל מידע רפואי המופיע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי ייעוץ רפואי ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לטיפול ו/או המלצה למוצרי תרו. השירותים והמידע באתר זה הינם כלליים ולא ניתן להתאימם באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן יש לקרוא את עלון המידע המתלווה לכל מוצר של תרו ולפנות לרופא לצורך קבלת טיפול רפואי ו/או ייעוץ אישי. המידע אשר מפרסמת תרו באמצעות אתר האינטרנט עלול להכיל הפניות, קישורים או הפניות חוזרות למוצרים, תוכניות או שירותים של תרו אשר אינם ניתנים להשגה במדינתך. אין משמעותן של ההפניות כי בכוונת תרו לשווק מוצרים, תוכניות או שירותים אלה במדינתך. נא פנה לנציג תרו המקומי במדינתך בכדי לקבל מידע אודות המוצרים, התוכניות או השירותים אשר ניתנים במדינתך. כל התקשרות או תכולת הודעה בין תרו לבינך באמצעות אתר האינטרנט לא תיחשב סודית ולא תהיה לך בה כל זכות קניינית. תרו תהא רשאית להשתמש בכל רעיון, מידע, ידע או טכניקה הכלולים בהתקשרות ו/או בהודעה כאמור לכל מטרה, וכן להעתיק ולחשוף את אותו המידע לכל צד שלישי. מידע פרטי ו/או אישי המגיע לידי תרו באמצעות ביקורך באתר, או שימוש אחר בו, יטופל בהתאם להנחיות הקבועות בהצהרת הפרטיות (ראה להלן). אתר זה ואתרי תרו האחרים עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אשר אינם מופעלים בידי תרו אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לתרו שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם או לתוצאות שימושם. אין בהכללת קישורים אלו באתרי תרו משום אישור למידע המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות זו מתארת את המידע אשר ייאסף ע"י תרו תעשיה רוקחיות בע"מ וכן חברות הבת שלה והחברות המסונפות לה (ביחד, "תרו") בעת ביקור המשתמש באתר של תרו ואופן השימוש במידע. תרו לא תאסוף מידע אודותיך המאפשר זיהוי אישי אלא אם כן מידע כזה יינתן מרצונך. לידיעתך, אם תחליט לא לספק מידע המאפשר זיהוי אישי אשר יתבקש באמצעות האתר יתכן ולא יעלה בידך לקבל מידע מסוים באתר. על המשתמשים לדעת כי יתכן ומידע או נתונים ייאספו במהלך הפעילות הרגילה של שרות האינטרנט של תרו באמצעות השימוש ב – "עוגיות" ("cookies"). האתר משתמש ב"עוגיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. "עוגיות" הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי תרו. חלק מה"עוגיות" יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם אינך רוצה לקבל "עוגיות" תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך ניתן להשתמש בקובץ ה"עזרה" של הדפדפן. זכור עם זאת, שניטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר תרו. המדיניות האמורה הינה בתוקף נכון ליום 15 בינואר 2000. תרו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדיניות לעיל בכל עת. אין מטרת ההודעה והמדיניות דלעיל ליצור, ואינן יוצרות, זכויות חוזיות או אחרות כלשהן ביחס לגורם כלשהו.


תנאי שימוש   |   Terms of Use   |   קישורים   |   Safe Harbor Statement